top of page

STORNO PODMÍNKY

Úvod 

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb a pobytů učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb  a pobytů a ubytovatelem (= provozovatel hotelu, tzn. SK Sportovní dítě.cz, z.s., Sport Hotel Mumlava, s.r.o.) 

 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky (ceny pobytu). 

 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli (tzn. SK Sportovní dítě.cz, z.s., Sport Hotel Mumlava, s.r.o.). 

 4. Ubytovatel (tzn. SK Sportovní dítě.cz, z.s., Sport Hotel Mumlava, s.r.o.) si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak. 

 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek. 

 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli (tzn. SK Sportovní dítě.cz, z.s., Sport Hotel Mumlava, s.r.o.) povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část. 

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta 

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem. 

 2. Při zrušení rezervace 14–7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu. 

 3. Při zrušení rezervace 6–3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu. 

 4. Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 90 % z celkové ceny pobytu. 

 5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu. 

 6. Stornopoplatek je smluvní pokutou. 

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.  

Odstupné lze účtovat v případě, kdy zákazník odstoupí od přihlášeného pobytu podle § 2533 odst. 1 občanského zákoníku. Jde typicky o případy, kdy zákazník zájezd zruší z důvodů na své straně, aniž by SK Sportovní dítě.cz, z.s. nebo Sport Hotel Mumlava, s.r.o. porušili nebo nesplnili závazky k pobytu. 

Pokud host (zákazník) za sebe sežene náhradu na zrušený pobyt, storno se neplatí.  

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu. 

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty, rodiny a děti účastnící se všech pobytů organizovaných SK Sportovní dítě.cz, z.s. a Sport hotel Mumlava, s.r.o..  

 

Storno podmínky pro skupiny (pokud není stanoveno jinak předem): 

30–25 dnů před příjezdem: 10 % z neobsazené kapacity 
24–15 dnů před příjezdem: 30 % z neobsazené kapacity 
14–4   dny před příjezdem: 60 % z neobsazené kapacity 
  3–0   dnů před příjezdem: 90 % z neobsazené kapacity 

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

 

V případě storna v souvislosti s onemocněním COVID-19  

V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test) ze strany hosta platí storno podmínky stejné jako při jakémkoliv jiném onemocnění, viz výše storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ze strany hosta. V případě vládních nařízení, které omezují ubytovací služby, si ubytovatel případné stornopoplatky nenárokuje.  

Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. prosince 2021. 

 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek. 

 3. Storno podmínky se vztahují pouze na písemné objednávky - přihlášky (e-mail). 

 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail). 

 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy (příp. odeslané přihlášky na konkrétní pobyt) mezi SK Sportovní dítě.cz, z.s. nebo Sport Hotel Mumlava a objednatelem (hostem). 

 

Doporučení pojištění storna zájezdu 

Na všechny pobyty organizované SK Sportovní dítě.cz, z.s. nebo Sport Hotel Mumlava důrazně doporučujeme uzavřít pojištění storna zájezdu, a to i pro případ onemocnění Covid 19.  

bottom of page