top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K ochraně poskytnutých informací přistupujeme s nejvyšší vážností. Shromažďujeme jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k tomu, aby se vám s námi co nejlépe spolupracovalo.

V tomto dokumentu věnovanému ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jaké údaje potřebujeme, k čemu je používáme a jak můžete údaje o své osobě změnit, upravit či vymazat.

ZÁKLADNÍ POJMY 

Osobní údaje (dále jen „OÚ“)
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (například jméno, IČ, lokační údaje, síťový identifikátor), nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní či společenské identity této fyzické osoby.

 

Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, o jejíž údaje se jedná; tedy zákazník, zaměstnanec, pracovník dodavatele atd.

 

Správce
Správcem je fyzická či právnická osoba či jiný subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V tomto případě je správcem společnost GLANCE MEDIA, spol. s r.o., se sídlem Staropramenná 1103/15, 150 00 Praha 5, IČ: 28394941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138476.

 

Zpracovatel
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba či jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Předává-li správce OÚ zpracovateli, musí k tomu existovat smlouva nebo jiný právní akt.

Účel zpracování OÚ
Cíl (aktivita), pro který je nezbytné či účelné OÚ subjektu zpracovávat.

Rozsah zpracování OÚ
Výčet konkrétních OÚ subjektu zpracovávaných pro určitý účel.

  

NAŠE ZÁSADY PRO ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

1. Zpracováváme a chráníme OÚ tak, aby byly ochráněny fyzické osoby, o jejichž údaje se jedná.
2. Zpracováváme jen ty OÚ, které jsou pro daný účel nezbytné a jen po dobu, po kterou je to pro daný účel potřebné.
3. Nepředáváme osobní údaje mimo organizaci, pokud k tomu není příslušné smluvní ujednání.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

V souvislosti se zpracováním Vašich OÚ máte právo na:

1. informace o zpracování OÚ (informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích OÚ)

2. přístup k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

3. opravu (oprava nepřesných OÚ)

4. výmaz (právo „být zapomenut“)

5. omezení zpracování

6. přenositelnost údajů

7. podání námitky proti zpracování

8. podání stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů

  

JAK A PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME A ZPRACOVÁVÁME 

Internetové stránky
OÚ návštěvníků internetových stránek v podobě cookies zpracováváme za účelem zlepšování prezentace našich služeb na těchto stránkách. K tomuto účelu využíváme právní titul oprávněného zájmu.

 

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich OÚ, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

COOKIES

Správce osobních údajů, společnost

GLANCE MEDIA, spol. s r.o.

Staropramenná 1103/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data, která jsou zde užita za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, 

  • fungování webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Vítkova 5/32, 186 00 Praha. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány takto:

Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, 

  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

bottom of page