top of page

PODMÍNKY SPORTOVNÍCH PROGRAMŮ

Kdo program připravuje:

Sportovní dítě.cz, Dlážděná 405, Úhonice, 252 18, IČ: 08797749, (dále jen Sportovní dítě.cz nebo spolek) je sportovním spolkem (klubem), zajišťuje prostory, trenéry či instruktory, nábor dětí a celkově organizuje a pořádá jednotlivé sportovní tréninky i celý sportovní program.

Komu je program určen:

Program je určen dětem ve věku od 6 neděl stáří i jejich rodičům. Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav a přiměřená vyspělost dětí. Rodičům (zákonným zástupcům) doporučujeme před přihlášením konzultaci s dětským lékařem. Sportovní dítě.cz poskytuje rodičům potřebné informace, aby si udělali představu o charakteru programu, fyzických a dalších předpokladech, které účast dětí předpokládá. Jsou to však rodiče, kdo dítě nejlépe znají a mohou vyžádat doporučení dětského lékaře.

Jak se přihlásit:

Protože nám jde o budování sportovní komunity, která vytvoří dobré prostředí pro sportování a rozvoj dítěte, je podmínkou účasti dítěte v programu členství dítěte v našem spolku a z toho vyplývající zaplacení členského příspěvku, jehož výše je uvedena na přihlášce. Rodič (zákonný zástupce) může dítě přihlásit pomocí on-line formuláře na webových stránkách spolku, Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s těmito podmínkami. Sportovní dítě.cz následně vyrozumí rodiče, že přihláška byla akceptována a v případě nutnosti domluví detaily účasti dítěte v programu. Přihláška dítěte do programu je současně přihláškou dítěte za řádného člena spolku.

Na jak dlouho:

Sportovní dítě.cz organizuje pololetní skupinové kurzy pro děti (a de stáří dítěte i jejich rodiče) ve věku od 6 neděl do předškolního věku, individuální tréninky pro mládež od 6 do 18 let a týdenní pobytové kurzy většinou v Harrachově. V případě pololetních kurzů se cvičení koná jednou týdně vyjma státních svátků. Dítě může rodič (zákonný zástupce) kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacené kurzovné se pak nevrací. Pololetní kurzovné zahrnuje 15 lekcí, aby byla možnost neúčastnit se některých lekcí z různých důvodů a přotpm finance nepropadly.

Kolik to stojí:

Konkrétní finanční částka za sportovní program je uvedený u příslušného sportovního programu na webu www.sportovnidite.cz a pokrývá náklady, které klubu Sportovní dítě.cz organizováním daného programu vznikají.

Kdo za co odpovídá:

Sportovní dítě.cz odpovídá za organizaci programu a jednotlivých cvičení a za odborné vedení dětí trenéry. Po dobu cvičení, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá Sportovní dítě.cz za dohled trenéra nad dítětem. 

Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen předat dítě bezprostředně před začátkem cvičení trenérovi a včas bezprostředně po skončení cvičení dítě vyzvednout. Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen být po dobu cvičení v dosahu na mobilním telefonu, který vyplnil v on-line přihlášce, a to pro případ, že by nastala situace, kdy bude třeba vyzvednout dítě před skončením cvičení apod.
Rodiče (zákonní zástupci) odpovídají a přihláškou stvrzují, že dítě splňuje potřebné předpoklady pro účast v programu. Je však povinností trenérů klubu Sportovní dítě.cz upozornit rodiče v průběhu programu, jestliže se stane zjevné, že dítě nesplňuje nebo přestává splňovat potřebné předpoklady. Rodiče (zákonní zástupci) nesmí dopustit, aby se konkrétního termínu cvičení účastnilo nemocné nebo zraněné dítě nebo dítě infekční, popřípadě dítě ve stavu (např. psychickém), v němž během cvičení může ohrozit sebe nebo ostatní; v takovém případě rodič (zákonný zástupce) dítě omluví. Sportovní dítě.cz si vyhrazuje právo nepřijmout dítě, které nesplňuje shora uvedené předpoklady do programu nebo odmítnout jeho účast na konkrétním termínu cvičení, a to i v průběhu cvičení. Děkujeme za ohleduplnost, která chrání všechny děti účastnící se programu.

Jaké údaje k tomu potřebujeme znát:

Vedle mobilního telefonu rodiče (zákonného zástupce, popřípadě osoby pověřené doprovodit dítě na cvičení viz výše) potřebujeme znát pouze údaje, které jsou vedené v registračním formuláři na internetových stránkách www.sportovnidite.cz.
Správcem osobních údajů je Sportovní dítě.cz, Dlážděná 405, Úhonice, 252 18, IČ: 08797749, e-mail: sportovnidite@sportovnidite.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu účastníků programů příp. členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Sportovní dítě.cz a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu klubu Sportovní dítě.cz. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

Fotografování a pořizování záznamů ze cvičení:

Případné fotografování nebo pořizování zvukových či obrazových záznamů (videí) ze cvičení je povoleno. Pokud si rodiče (zákonní zástupci) dětí nepřejí, aby takové záznamy byly publikovány, informují organizátora klubu Sportovní dítě.cz.

bottom of page